KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

RUNIBEX TECHNOLOGY GROUP (“RTG”) bünyesinde bulunan REDIBEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. – RUNIBEX YAZILIM TEKNOLOJİ Ltd. Şti. – NGI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ve RUNIBEX TECHNOLOGY LTD şirketleri tarafından; tarafıma iletilen Aydınlatma Metni ile, işlenecek Kişisel Veri kategorileri, işlenecek Kişisel Veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Veri Sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımla ilgili olarak gerekli bilgiyi alabilmem için, RTG Aydınlatma Metninin bir suretini teslim aldığımı ve okuduğumu beyan ederim.

Bu defa “Ad, Soyadı”, “e-Posta Adresi”, “Telefon Numarası” bilgilerimin “İnternet Sitesi Üzerinden Gelen Soruların Cevaplandırılması” amacıyla işlenmesini,  RTG tarafından hizmetin geliştirilmesi için “site kullanımı, deneyimleri ve site içerisindeki sayfalara ilişkin tercihlerime ilişkin istatistiksel verilerimin” çerezler ve uygulama araçları vasıtasıyla toplanmasını açık rızam ile kabul ederim.

Kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması ve veri kayıplarının önlenmesini sağlamak ve Aydınlatma Metninde sayılan diğer veri işleme amaçları çerçevesinde (tarafınıza/ tarafınızdan e-posta gönderimi nedeniyle işlenen e-posta adresi, ad, soyadı bilgisi yanında e-posta içerisinde yer alabilecek -özel nitelikli kişisel veri dahil- diğer kişisel verilerimin; sunucuları yurtdışında bulunan e-posta sağlayıcılarında veya bulut sunucularda saklanması da dahil olmak üzere) yurtdışındaki sunucularda saklanmak üzere aktarılmasını açık rızam ile kabul ederim.

Bilişim teknolojileri, pazarlama/analiz/segmentasyon/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla RTG’nun yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (şikayet yönetim platformu hizmeti, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama ve analiz hizmeti ve ürün desteği sağlayıcıları, cihazlar ile lokasyon verisi toplama hizmeti, hosting, bakım ve geliştirme bakım hizmeti, çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları) ve/veya yurtiçindeki/yurtdışındaki tedarikçilerin sunucularının yurtdışında olması sebebi ile, kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem ile görsel ve işitsel kayıtlar verilerimin yurt dışı ile paylaşılmasını açık rızam ile kabul ederim.

Ayrıca, yukarıda açık rızamla işlenmesine izin verdiğim işbu kişisel verilerimin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan hissedarlarınızla/grup şirketleriniz, iş ortaklarınızla paylaşılmasını açık rızam ile kabul ederim.

 

Açık rızaya ilişkin irademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanımış olduğu açık rızamı geri alma hakkımın bilincindeyim.

KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; RTG’na başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğunu ve bu hakları RTG Aydınlatma Metninde belirtilen usulle talep edebileceğimi biliyorum.

Ayrıca, RTG ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri RTG’na bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

İmzası                             :

Adı ve Soyadı                  :

Tarih                              :